Prevádzkovateľom všetkých osobných údajov je spoločnosť esoul s.r.o. so sídlom Doležalova 3417/7, 821 04 Bratislava, IČO: 51717131. Spracovávanie všetkých osobných údajov prevádzkovateľom je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie.

Právna úprava Slovenskej republiky umožňuje spracovávať osobné údaje aj bez súhlasu dotknutej osoby. Vaše údaje sú spracovávané aj bez Vášho súhlasu ak sú nevyhnutné pre výkon našej činnosti. Na takéto spracovanie osobných údajov sa vzťahujú právne predpisy súvisiace s našou činnosťou. V opačnom prípade spracovávame Vaše osobné údaje len na základe Vášho súhlasu.

Aké údaje zbierame

Údaje získané pri využívaní našich služieb

Počas využívania našich služieb a webových stránok získavame aj údaje o tom ako interagujete s našimi službami, ako a kedy pristupujete na naše stránky, aké zariadenie používate, vašu IP adresu, nastavenie prehliadača, a informácie z cookies. Všetky údaje sú po získaní anonymizované a opätovne ich nie je možné priradiť konkrétnej osobe. Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete v sekcii Cookies.

Údaje získané pri registrácii do prieskumov

Za účelom prieskumu trhu a testovania používateľského prostredia pri používaní webového softvéru spoločnosti esoul o vás uchovávame tieto údaje: krstné meno, email, pohlavie, vek či správu alebo informáciu, ktorú ste nám doručili alebo oznámili. Údaje využívame na kontaktné účely, aby sme v rámci prieskumu mohli vyhodnotiť, či zodpovedáte testovacej cieľovej skupine.

Údaje získané pri zápise do newslettra

Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať.

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

  1. Google Ireland Limited - Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
  2. Hotjar Limited - Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta
  3. Three Hearts Digital Ltd (trading as EmailOctopus) - Unit 6, 14a Andre Street, London, E8 2AA, Spojené kráľovstvo
  4. Amazon Web Services - EMEA SARL, 5 rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxembursko
  5. Facebook Pixel - Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

Prenos údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín mimo Európsku Úniu. Niektorí naši partneri, s ktorými spolupracujeme takéto prenosy môžu uskutočňovať a to do USA. Osoby, ktorým boli sprístupnené osobné údaje v USA dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield. Bližšie informácie Vám radi poskytneme, keď nám napíšete na info@esoul.systems.

Práva dotknutej osoby

Ak ste nám poskytli Vaše osobné údaje, ste oprávnený si u nás, okrem iného, uplatniť najmä tieto práva:

Právo na prístup k osobným údajom dotknutej osoby spracovávaných Prevádzkovateľom, a teda právo od Prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či Prevádzkovateľ osobné údaje o dotknutej osobe spracúva alebo nie.

Právo na opravu osobných údajov, a teda právo, aby Prevádzkovateľ opravil osobné údaje osoby, ktorá o to požiada, prípadne aby tieto osobné údaje doplnil.

Právo požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré sú Prevádzkovateľom spracúvané. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné na uplatnenie právnych nárokov, splnenie povinností podľa Zákona a ak je to vo verejnom záujme.

Právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.